مطالب توسط Vahidmoazeny

پایه های اصلی ایده پردازی

کسب و کارهای امروزی و تکنولوژی بسیار پیچیده شده است . مردم به کمک نیاز دارند تا آن ها برایشان منطقی بیاد. و به طور خاص نیاز دارند تا تقابل آن ها با تکنولوژی و سیستم های پیچیده ی دیگر ساده ، شهودی و لذت بخش باشد. برای رخ دادن این مسئله ، سیستم های […]